سید رضا میرحسینی

rezamirhoseyni@gmail.com

کرمان- خیابان آبنوس – نزدیک به میدان آزادی – میدان اصلی شهر