نماینده محترم انتشارات موجک در استان ایلام:

 

۱) جناب آقای سعید شیخی

ﺗﻠﻔﻦ :  ۰۹۳۹۵۱۶۹۴۲۵

تلگرام: ۰۹۳۹۵۱۶۹۴۲۵

آدرس: ایلام، آبدانان، خیابان مصطفی خمینی، کوچه شهیدمحمدراد

ایمیل: saeedsheikhi2000@yahoo.com

 ۹۵۱۱۲